ویدیو

دستگاه ساخت ظروف فویل آلومینیومی تمام اتوماتیک با قالب 4 حفره

دستگاه ظروف فویل آلومینیومی با قالب 5 حفره

دستگاه ساخت ظروف فویل آلومینیومی تمام اتوماتیک با قالب 3 حفره

دستگاه ساخت ظروف فویل آلومینیومی نیمه اتوماتیک

ظروف فویل آلومینیومی Zero-webless ساخت قالب

ظروف فویل آلومینیومی دیوار صاف